MONET & partner, s.r.o.  -  www.monetcolor.sk ,  ul. Stavbárov č.21 ,  971 01  Prievidza

Na listoch denných záznamov denníkov sa zapisujú údaje v tomto poradí:

 Údaje o počasí, o maximálnej a minimálnej dennej teplote.

Údaje o postupe vykonaných prác.

Počet pracovníkov podľa jednotlivých kategórií – odchýlky od plánovaného stavu zdôvodniť.

Údaj o pracovnom čase s vyznačením prerušenia prác – dôvody tohto prerušenia.

Počet odpracovaných hodín podľa jednotlivých kategórií pracovníkov.

Spotrebovaný materiál.

Údaj o postupe vykonávaných prác.

 

Ďalej sa do denníka zaznamenávajú toho istého dňa, keď nastali, hlavne tieto dôležité okolnosti:

 Prevzatie staveniska, začatie, prerušenie alebo zastavenie prác s jeho odôvodnením.

Kvalita a únosnosť základovej pôdy, ťažobné triedy zemín, výskyt spodnej vody, jej agresivita a pod.

Údaje o výzve na previerku prác, ktoré budú zakryté alebo ďalším postupom prác sa stanú neprístupnými a výsledky previerky po jej skončení.

Oneskorené dodávky hmôt a výrobkov, ako aj všetky skutočnosti, ktoré majú nepriaznivý vplyv na plynulý priebeh prác a plnenia hospodárskych zmlúv.

Odchýlky od dokumentácie – zdôvodnenie, a všetky dohodnutia medzi dodávateľom a odberateľom, ktoré sa stali pri vykonávaní prác, ďalej pozastavenie vykonávaných prác, hmôt a výrobkov, určených pre práce, a dôvody pre vykonanie prác neobsiahnutých v dokumentácii.

Požiadavky odberateľa a jeho technického dozorcu, zvlášť pokiaľ ide o odstránenie chýb, a lehoty, v ktorých majú byť odstránené;  pritom treba vždy pripojiť stanovisko dodávateľa.

Revízia dozorných orgánov.

Závažné udalosti pre prácu a škody spôsobené poveternostnými vplyvmi a živelnými pohromami a ďalej úrazy, ku ktorým došlo pri prácach (adresy svedkov a údaje, či tieto škody boli náhodné alebo niekým zavinené) a pokiaľ možno tiež vyčíslené nároky z týchto škôd.

 

Vykonané skúšky:

Pripravenosť prác na montáž a pripravenosť montáže na nadväzujúce stavebné práce, skončenie prác a upratovanie staveniska.

Odkazy na zvláštne protokoly, spísané v priebehu vykonávania prác.

Výpisky z denníkov subdodávateľov pokiaľ majú význam pre rozsah záväzkov zmluvných strán.