ZATRIEDENIE  KAMENIVA  ŠTRKOV  A  PIESKOV  PODĽA  STN EN

STN, EN - Európska norma

  1. Kamenivo prírodné drvené vyrábané podľa EN 12 620 vhodné pre použitie do všetkých betónov a do betónových prefabrikovaných výrobkov.
  2. Kamenivo prírodné drvené vyrábané podľa EN 13 043 vhodné pre použitie do bitumenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch.
  3. Kamenivo prírodné drvené vyrábané podľa EN 13 242 vhodné pre použitie hydraulicky stmelené a nestmelené materiály pre výstavbu ciest.
  4. Kamenivo prírodné drvené vyrábané podľa EN 13 139 vhodné pre použitie do malty na budovy, cesty a inžinierske stavby
  5. Kamenivo prírodné drvené veľmi vhodné ako sypanina pre budovanie podložia a násypov telesa cestných komunikácií a zemných konštrukcií
  6. Kamenivo prírodné drvené vhodné ako sypanina pre budovanie zemných konštrukcií (násypy, zásypy, podkladové vrstvy, drenážne vrstvy a lôžka) s vyššími požiadavkami na únosnosť a to samostatne alebo v kombinácii s inými materiálmi
  7. Kamenivona koľajové lôžko vyrábané podľa EN 13450

PREDAJ A DOVOZ ŠTRKOV : WWW.DROZD.SK TEL: 0918148007