OZNAČOVANIE  VÝROBKOV  -  BEZPEČNOSTNÉ KÓDY

 

Vyhláška stanovuje stavebno-technické podmienky požiarnych konštrukcií, dymotesných požiarnych konštrukcií k zabezpečeniu požiarnej ochrany stavieb a technológií.

V tejto vyhláške je uvedený systém jednotného označovania požiarnych konštrukcií (klasifikácia stavebnej konštrukcie z hľadiska požiarnej odolnosti), dymotesnýchdymotesných požiarnych konštrukcií (vrátane zárubní). Veľmi dôležité je zároveň umiestnenie označenia.

Označovanie sa vykonáva priamo na každom jednotlivom výrobku (t.j. na dverách a rámoch, sádrokartóne, ....) v miestach, ktoré sú pre kontrolu prístupné aj po zabudovaní dverí do stavby.

V prípade použitia sklenej výplne v dvernej zostave sa vykoná stanovené označenie v ploche skla tejto výplne. To môže byť doplnené značkou výrobcu alebo dovozcu.

Označenie musí byť viditeľné, trvalo čitateľné a nezmazateľné počas celej doby určenej alebo zvyčajnej životnosti týchto výrobkov. Označenie sa umiestňuje tak, aby nebola znížená viditeľnosť a čitateľnosť českej značky CCZ  podľa zákona č. 22/1997 Zb. v zmysle nariadenia vlády č. 179/1997 Zb., prípadne európskej značky zhody CE, alebo STN, EN

 

Bezpečnostné značenie výrobkov je nasledovné:

EI 15, 30, 45, 60 a 90 (minút)              výrobky požiarne bezpečné

EW 15, 30, 45, 60 a 90 (minút)           výrobky požiarne odolné

E             označenie celistvosti konštrukcie (doba, počas ktorej nedôjde k porušeniu celistvosti, napríklad

k vytvoreniu trhlín, dier, vypadnutiu časti konštrukcie, atď.)

I              označenie pre konštrukcie s požiarno-izolačnými vlastnosťami (doba, počas ktorej sú na neohrievanej strane vzorky teploty nižšie ako hraničné, ktoré stanovuje skúšobná norma STN EN 1634-1 (nahradila ČSN 0852) alebo skúšobný predpis)

EI            brániace šíreniu tepla

W           označenie pre konštrukcie, obmedzene prepúšťajúce sálavé teplo (doba, počas ktorej je hustota tepelného toku v stanovenej vzdialenosti nižšia ako hraničná, ktorú stanovuje skúšobná alebo projektová norma ČSN EN 1634-1 alebo skúšobný predpis)

EW         obmedzujúce šíreniu tepla

DP1        konštrukcie, ktoré obsahujú iba nehorľavé hmoty, napríklad oceľový požiarny uzáver – predtým D1

DP2        požiarny uzáver z nehorľavých hmôt (ako drevený, tak oceľový) – predtým D2

DP3        drevený požiarny uzáver – predtým D3

S             dymotesný požiarny uzáver (označuje schopnosť skúšanej konštrukcie zabrániť prieniku splodín horenia v množstve, ktoré je zdraviu nebezpečné)

C             uzáver so samozatváracím zariadením

R             označenie pre únosnosť konštrukcie

32dB       zvukotesný drevený požiarny uzáver (maximálna zvukotesnosť)

44dB       zvukotesný oceľový požiarny uzáver (maximálna zvukotesnosť)