Chodníky pre peších - ľahké zaťaženie 

 

Zámková dlažba betónová 4-6cm, STN 73 6331-1 hrúbka do 6cm. Uloženie dlažby je na pripravený podklad.

Konečná rovinnosť:.... pod štvormetrovou latou nerovnosti nesmú presiahnuť 6mm!

Odporúčaný obsyp hotovej dlažby vykonať andezitovým pieskom frakcie 0/2. Nerealizovať šaštínskym pieskom ani homokom!!!


 

Kamenná drvina frakcie 4/8, STN 736126, v hrúbke cca 40mm .............. rovinatosť +/-5mm na 2- metrovej late
 

Štrkodrva ŠD frakcie 8/22 (8/32, 16/32), STN 736126 200 mm ...................... rovinatosť +/-2cm na 4- metrovej late

 

Podložie zhutniť na hodnotu 98% PS v zmysle správy inžniersko-geologického prieskumu a upraviť na požadovaný tvar. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 2cm!

 

 

 

Parkoviská a drobné komunikácie


Zámková dlažba na realizáciu parkovísk a spevnených plôch, hr. 8-12 cm. Uloženie zámkovej dlažby v predpísanom sklone na pripravený podklad. Konečná rovinnosť: .... nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 6mm!

Odporúčaný obsyp hotovej dlažby vykonať andezitovým pieskom frakcie 0/2. Nerealizovať šaštínskym pieskom ani homokom!!!

 

Kamenná drvina 40mm je vo frakcii 4/8. Materiál musí byť mrazuvzdorný a odolný voči drteniu pri zhutňovaní v zmysle platnej STN 73616126. Zhutniť na ID = 0,8. Nerovnosti pod dvojmetrovou latou nesmú presiahnuť 5 mm!

 

Štrkodrva 250mm frakcie 16/32 (16/45) bez prímesí humusu už v predpísanom sklone. Materiál musí byť mrazuvzdorný a odolný voči drteniu pri zhutňovaní v zmysle platných STN (STN736126). Zhutniť na ID = 0,9 (prípadne podľa statického posudku). Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 2cm!

Podložie zhutniť na hodnotu 98% PS v zmysle správy inžniersko-geologického prieskumu a upraviť na požadovaný tvar. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 2cm!

 

 

www.MONETcolor.sk - stavebná a obchodná spoločnosť Prievidza

Tel: 0918 148007

Tel: 0918 818159

e-mail: monet@MONETcolor.sk