Fasádne náterové látky

Úlohou povrchovej úpravy fasády je plniť najmä dve základné funkcie – esteticky a farebne dotvárať celkový vzhľad budovy a zároveň chrániť fasádu pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi (UV žiarením, mrazom, náporovým dažďom, exhalátmi a pod.), čím sa výrazne predĺži jej životnosť. Z toho dôvodu je dôležitý nielen výber farebného odtieňa a vzájomnej kombinácie farieb, ale aj vhodného typu fasádnej náterovej látky. Pri voľbe správneho typu treba brať do úvahy charakteristické vlastnosti jednotlivých typov farieb, stav upravovanej fasády, najmä jej dostatočné vyzretie (karbonizáciu), vlhkosť, súdržnosť, stav izolácie, prítomnosť výkvetov solí, okolité životné prostredie a v prípade rekonštrukcie aj typ pôvodného náteru.

 

Zloženie náterových látok

Náterové látky sa skladajú z pigmentov, plnidiel, spojiva, nosného média, v ktorom je spojivo rozpustené, a aditív.

                Kryvosť a farebný odtieň náterovej látky, ako aj svetlostálosť a stabilita odtieňa závisia od kvality použitých pigmentov. Z toho dôvodu sa odporúča použiť do fasádnych farieb kvalitné a stabilné anorganické a organické pigmenty, vďaka ktorým sa farebný odtieň fasády zachová aj na dlhé roky. Lacné a menej kvalitné pigmenty síce výrazne znížia cenu fasádnej farby, ale zároveň zvýšia riziko, že po dvoch až troch rokoch fasáda vybledne a odtieň zostane nerovnomerný alebo sa úplne zmení.

                Plnidlá sú anorganické látky, ktoré sú nerozpustné v spojive aj v médiu, vypĺňajú vzniknutý film a zároveň ovplyvňujú opacitu a niektoré kvalitatívne vlastnosti náteru.

                Aditíva sa pridávajú do náterových látok v malých množstvách a upravujú ich špecifické kvalitatívne a aplikačné vlastnosti

                Spojivom sú väčšinou syntetické živice rozptýlené v médiu, ktorým je vo fasádnych farbách až na malé výnimky voda, draselné vodné sklo, silikónové emulzie alebo vápenný hydrát. Napriek tomu, že rozpúšťadlové fasádne farby sa môžu aplikovať aj pri teplotách pod bodom mrazu, používajú sa len v minimálnej miere. Typ spojiva určuje základné charakteristické vlastnosti farby, ako sú difúzny odpor, nasiakavosť, životnosť a náchylnosť špiniť sa. Podľa použitého spojiva sa fasádne náterové látky delia na:

·          disperzné

·          silikátové

·          silikónové

·          vápenné

 

Disperzné fasádne farby

Spojivom je akrylátová alebo menej často styrén–akrylátová disperzia. Adhézia náteru je založená len na fyzikálnych väzbách s podkladom odparovaním vody zo systému.

                Akrylátové farby majú nízky koeficient nasiakavosti, ale vyšší difúzny odpor. Sú vhodné na dobre vyzreté, suché, minerálne podklady (zrejúce 4 až 6 týždňov) pri ktorých nemusí byť náter vysoko paropriepustný. Takisto ich možno použiť na novostavby, ale aj rekonštrukcie starších suchých pevných fasád či sádrových podkladov.

                Výhodou disperzných farieb je najmä ich nízka cena a nízky koeficient nasiakavosti, vďaka čomu sú vhodné aj na exponované plochy, ktoré sú vystavené silnému náporovému dažďu. Takisto majú dobrú svetlostálosť a umožňujú tónovanie pestrých a sýtych odtieňov. Oproti ostatným typom farieb je ich aplikácia jednoduchšia a mal by ju zvládnuť aj zručnejší amatér.

                Nevýhodou disperzných farieb je vyšší difúzny odpor, pre ktorý nie u vhodné na podklady s vysokou požiadavkou na prestup vodných pár, ako sú napr. staré vlhké alebo nedostatočne vyschnuté nové omietky. Z dôvodu vyššej náchylnosti špiniť sa, ktorá je spôsobená priťahovaním čiastočiek nečistôt statickým nábojom na povrchu disperzného filmu, by sa nemali používať ani v prostredí so zvýšeným znečistením ovzdušia. Náchylné sú aj na rast mikroorganizmov a plesní. Na elimináciu tohto nedostatku ponúkajú niektorí výrobcovia akrylátové fasádne farby s prídavkom biocídu, čím sa dosiahne zvýšená odolnosť náteru proti rastu plesní, rias a machov. Životnosť akrylátového náteru je približne 10 až 12 rokov.

 

Silikátové fasádne farby

Spojivom je draselné vodné sklo modifikované malým prídavkom disperzie. Pre silikátové farby sú charaktreristické chemicko-fyzikálne väzby s minerálnym podkladom. Vodné sklo, tzn. tekutý kremičitan draselný, po nanesení preniká do podkladu a odparuje sa z neho voda. Zároveň reaguje so vzdušným oxidom uhličitým, pričom vzniká kremičitý gél, ktorý vytvára chemické väzby s kremičitými plnivami v omietke. Tento proces trvá niekoľko dní až týždňov v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu. Nežiaducim procesom je rýchlejšie je prebiehajúca reakcia s viacmocnými, väčšinou vápenatými iónmi Ca2+ za tvorby kremičitanu vápenatého. Tá potláča silikátovú reakciu a prakticky spôsobuje degradáciu spojiva a následné sprašovanie náteru. Vápenaté ióny sa v omietke vyskytujú najmä z dôvodu nedostatočne skarbonizovaného vápenného hydrátu alebo vylúčených rozpustných solí na povrchu. Degradačne pôsobia aj sírany zo sadry.

                Silikátové farby majú nízky difúzny odpor, ale vyššiu nasiakavosť. Z toho dôvodu sa farba modifikuje malým prídavkom špeciálnych typov disperzií, ktoré dokážu odolať vysokej alkalite vodného skla a zabezpečia tak vnútornú hydrofobizáciu náteru.

                Tieto farby sú vhodné na povrchovú úpravu starších vlhkých omietok, vyzretých, no nedostatočne vyschnutých nových omietok a na renováciu historických objektov. Takisto sa dajú použiť aj na sanačné omietky.

                Náter má nízku náchylnosť špiniť sa, prirodzene vysoké pH, ktoré bráni rastu mikroorganizmov, a na jeho povrchu sa netvoria mapy vykryštalizovaných solí z omietky.

                Nie je vhodný na exponované plochy vystavené silným dažďom alebo sa odporúča náter dodatočne hydrofobizovať.

                Rozsah použiteľných pigmentov v silikátových farbách je obmedzený a farebná škála je v porovnaní s akrylátovými farbami výrazne menšia.

                Silikátový náter nemožno aplikovať na podklady, ktoré boli predtým upravené akrylátovými alebo silikónovými farbami, na vyspravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou, na sadrové podklady a minerálne podklady s vysokým obsahom polymérnych dispertií. Aplikácia je náročná na presné dodržiavanie technologického postupu a dokonalú predúpravu povrchu.

wwww.monetcolor.sk ............ Vašej stavby kamarát (vo svete farieb od r.1999)