E-MAIL

SÍDLO: ul. Stavbárov č.21, 971 01  Prievidza

Zdieľať

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MONET & PARTNER, s.r.o. ,  Stavbárov č.21  ,  971 01  Prievidza

IČO: 36729183 , IČ-DPH: SK2022313964 ,    účet: Prima banka Slovensko, a.s. č.: 9038105001/5600

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Odd.: Sro, vložka číslo 17460/R